นโยบายควบคุมการใช้สารกระตุ้น และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ของบริษัทโฟลว์โก้ จำกัด