PLLD

เครื่องวัดระดับน้ำมันในถัง

Pressure Line Leak Detector (PLLD)  เป็นอุปกรณ์เสริม สำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องวัดถังน้ำมันใต้ดิน ATG เพื่อตรวจวัดค่าแรงดันในท่อน้ำมัน
ราคาเบื้องต้น 4,xxx บาท
คำอธิบาย

Pressure Line Leak Detector (PLLD) 
เป็นอุปกรณ์เสริม สำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องวัดถังน้ำมันใต้ดิน ATG เพื่อตรวจวัดค่าแรงดันในท่อน้ำมัน  โดยหากมีการรั่วของท่อ แรงดันจะไม่คงที่ กระดิ่ง PLLD จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณแจ้งไปยังเครื่องวัดถัง ATG และเครื่องวัดถัง ATG จะมีส่งเสียงเตือน และข้อความฟ้องข้อเกิดผิดพลาด ให้ผู้ดูแล หรือเจ้าของกิจการทราบ เพื่อจะได้ทำการแก้ไข หรือหยุดการจ่ายน้ำมัน และการสูญเสียได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

รายละเอียด

คุณสมบัติเด่น 
ตรวจสอบรอยรั่วในท่อ และ ถังน้ำมันใต้ดิน Pressure Line Leak Detector